REACT Annual General Meeting Amsterdam: 18+19 April 2024

The Anti-Counterfeiting Network

React Baltics - North East Europe

Covers
Armenia, Azerbaijan, Czech Republic, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

Address
Aludari┼│ g. 2-22
LT-01113 Vilnius
Lithuania

Contact
Mr Kazimieras Sarzickas
T +370 5 212 2866    Our solutions