The Anti-Counterfeiting Network

React Baltics - North East Europe

Covers
Armenia, Azerbaijan, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Poland, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Address
Subaciaus g. 15-45
01300 Vilnius
Lithuania

Contact
Mr Kazimieras Sarzickas
T +370 5 212 2866
    Our solutions